Økonomisk uttalels – Financial statement Reclaim Pride 2022

Oppsummering – norsk

Reclaim Pride ønsker å betale bidragsytere til festivalen som tjener 400 000 kr eller mindre i året (før skatt). Vi ønsker at personer som tjener mer enn dette jobber på frivillig basis. Dette systemet er basert på tillit, vi kommer ikke under noen omstendigheter til å undersøke inntekten til folk. Vi er også åpne for å være mer fleksible når det gjelder personr i vanskelige økonomiske situasjoner. Under følger vår uttalelse, videre utredning ogbegrunnelse av betalingssystemet for festivalen. Under uttalelsen finner du også de ulike lønnstrinnene vi har satt opp.

Summary – English

Reclaim Pride wishes to pay workers and contributors who have a yearly income of NOK 400 000 or less (before tax). We urge people that have a higher income to work on a voluntary basis during the festival. Our financial system is based on trust and we are also willing to be more flexible depending on people’s financial situation. See below for our full statement, further discussion and our reasons. You will find the statement in English and our wage levels below the Norwegian one.

Fullstendig uttalelse

Reclaim Pride ønsker å betale bidragsytere for arbeid og bidrag under årets festival. Vi ønsker å anerkjenne klassestrukturer og personer som kan være i en mindre privilegert økonomisk situasjon grunnet rasistiske, funkfobiske, transfobiske, koloniserende og fettfobiske samfunnsstrukturer. Vi ønsker å sette søkelys på den manglende samtalen om økonomiske ulikheter i Norge. Særlig ønsker vi å fremme hvordan særlig rasifiserte skeive, skeive funkiser og transpersoner rammes hardere av den økonomiske ulikheten i Norge.
Klasseulikhet produseres gjennom diskriminerende samfunnsstrukturer. Å ha en romslig økonomi gir større frihet enn å måtte vende om på hver eneste mynt. Ingen er fri før vi anerkjenner at klassekamp også er en del av frihetskampen. Skeiv kamp er derfor
klassekamp! Så før vi alle er frie, må den skeive bevegelsen ta klassekamp og antikapitalisme på alvor. Det er vanskelig å snakke om økonomi, men vi mener dette bør bli vanligere i den skeive bevegelsen. Ingen skal skamme seg på grunnlag av lav inntekt eller dårlig økonomi. De som skal skamme seg er middelklassen og oppover! Vi mener at de eneste som ikke tjener på å være åpen om økonomi er de økonomisk privilegerte.
Vi publiserer lønnssystemet vårt for å være åpne og transparente.
Det er vanskelig å perfeksjonere et lønnssystem på så kort tid. Systemet er ikke perekt og det er ønskelig med en videre diskusjon om hvordan vi anerkjenner arbeid og frivillig innsats under skeive festivaler. Vi ønsker i størst mulig grad å lønne folk for arbeidet i seg selv, og ikke etter hvilket type arbeid som utføres. Samtidig må vi anerkjenne at dette innebærer lavere betaling for noen og høyere for andre. Vi har derfor gått for en flat lønnsstruktur basert på inntektsnivå. Reclaim Pride er en kollektiv festival for folket hvor alle bidragsytere er like viktige for å få festivalen gjennomført. Dette skal speiles i lønningene. Vi anerkjenner at arbeid kan være mer krevende for noen, og at visse typer arbeid er mer krevende enn annet arbeid. Vi ønsker derfor frivillighet under festivalen fra de som nyter økonomiske privilegier, ressurser og overskudd. Dette skaper større tilgjengelighet for folk som har færre ressurser til å bidra gjennom lønnsarbeid. som i andre tilfeller blir ekskludert grunnet økonomisk ulikhet.
Reclaim Pride honorerer personer som tjener 400 000 kr eller mindre i året. Lønnen starter på 195 kr og vil være stigende med 10 kroner etter jo mindre du tjener gjennom ti lønnstrinn.
Lønnstrinn 10 er 295 kr per time. Har du det utfordrende økonomisk selv med inntekt over 400 000 kr kan du selvfølgelig velge å bli lønnet. Vi tar også høyde for at personer som tjener noe mer også kan være i en vanskelig situasjon. F.eks aleneforeldre, folk med helseutfordringer eller personer som er urettmessig gjeldstynget. Vi ønsker derfor å ta hensyn til slike faktorer når det gjelder lønninger. Det er opp til den individuelle bidragsytere å oppgi opplysninger om lønnstrinn. Vi kommer ikke til å undersøke lønnen eller livssituasjonen til noen personer på noen måte. Ordningen er laget på grunnlag av tillit, solidaritet og åpenhet. I et tillitssystem er det derfor opp til hver enkelt å vurdere om de skal lønnes eller ikke. Hvis en takker nei til lønn, vil det gis en donasjon på 200 kr til Helsesenteret for papirløse på grunnlag av ditt arbeid. På denne måten synliggjør vi at folk med privilegier kan redistribuere ressursene sine til mennesker i marginene. Vi har valgtdenne organisasjonen fordi vi vil minne folk på at intet menneske er illegalt og kampen for irregulære migranters rettigheter også er del av den skeive kampen.
Honorering gis etter timelønnssats for timen(e) du har workshop/event. Vi har satt et tak på maks dekning av 3 timers forberedelse til workshop. Vi forstår at denne løsningen kan ramme folk ulikt, fordi forberedelser tar ulik tid, og at dette gir ulik lønn for ulik innsats. Vi er likevel åpne for å gjøre individuelle vurderinger. Gi beskjed om dette i kontakten med Reclaim Pride. I praksis er det ønsket at det ikke gjøres så stor forskjell for hvilket type arbeid du bidrar med under festivalen. Det innebærer at honorarer er mye lavere enn hva det er vanlig å bli honorert i andre sammenhenger. Det er derfor opp til hver enkelt bidragsyter å vurdere om de ønsker å gjøre noe under festivalen med lavere honorarsats enn normalt for kunst og kulturarbeidere.
Vi anerkjenner at systemet ikke er perfekt. Vi måtte lage et system som kan publiseres innen starten av festivalen slik at arbeidere og deltagere vet hvilke rammer som gjelder. Vi ønsker å ta diskusjonen om lønn og honorering for skeive arbeidere under festivaler og lignende etter Reclaim Pride. Tema burde diskuteres i mye større grad. Vi mener denne diskusjonen er viktig for hvordan vi inkluderer flere skeive under pride og andre kulturarrangement. Det er viktig å ikke ta frivillighet for gitt og å anta at alle har mulighet til å bidra på frivillig basis.
Videre mener vi at det er viktigere å skalere ned en festival slik at vi kan legge til rette for å betale arbeidere, enn å blåse den utover alle grenser og satse på høy grad av frivillighet.
Inkludering i det skeive miljøet krever at vi er villige til å betale dem som ikke har råd til å jobbe gratis eller ta fri fra arbeid for å delta på arrangementer.
Alle som arbeider vil få avtalt fast arbeidstid og lønnstrinn før de takker ja til arbeid på festivalen.
Se bunnen av dokumentet for lønnstrinntabell for Reclaim Pride Oslo festival 2022.

Notat fra Steatornis (samarbeidspartner)

Medarrangør Steatornis utbetaler artisthonorar på 4850 kr under arrangementet Har du møtt meg?.
Formålet er å løfte fram ekspertisen til en spesifikk gruppe underrepresenterte og underbetalte artister: skeive funkiser. Steatornis samarbeider med folk på tvers av funksjonsvariasjon, alder, etnisitet, klassebakgrunn, kjønnsidentitet og seksuell orientering for å danne et fellesskap alle kan delta i. Det er et stort behov for å skape et mer inkluderende kunst- og kulturtilbud for og av skeive funkiser.


Complete statement in English


Reclaim Pride wishes to reimburse workers and contributors to this year’s festival. Reclaim Pride wants to pay contributors for work and contributions during this year’s festival. We want to recognize class structures and people who may be in less privileged financial situations due to racist, ableist, transphobic, colonizing and fat-phobic social structures. We want to shed a light on the lack of discussion about economic inequalities in Norway. In particular, we want to emphasise how racialized and disabled queers and transgender people are hit harder by the economic inequality in Norway. We recognize that class
inequality is aided by discriminatory and oppressive societal structures. Having a more comfortable financial situation means greater autonomy than having to struggle to make ends meet. No one is free until we recognize that class struggle is also part of the liberation struggle. Queer liberation is therefore also class struggle! So before we are all free, the queer movement must take class struggle and anti-capitalism seriously. It is difficult to talk about personal finances, but we believe this should become more common in the queer movement. No one should feel shame on the basis of low income or poor finances. The middle class and up are the ones who should be ashamed for hoarding their wealth! We believe that the only ones who do not benefit from being open about personal wealth and income are the financially privileged.
We are publishing our payroll system in order to be as open and transparent as possible. However, it is difficult to create a perfect wage system in such a short time. We recognise that the system is not perfect and it is desirable to keep discussing how we recognize work and voluntary effort during queer festivals. We want to pay people as much as possible for the work itself, and not according to the type of work performed. At the same time, we must recognize that this means lower pay for some and higher for others. We have therefore opted for a flat wage structure based on income level. Reclaim Pride is a collective festival for the people, where all contributors are equally important to the festival. This must be reflected through wage. We recognize that work can be more demanding for some, and that certain types of work are more demanding. Further, we are seeking people who enjoy financial privileges, resources and profits to volunteer at the festival. This creates greater accessibility for people who have fewer resources to contribute through paid work, who in other cases may be excluded due to economic inequality.
Reclaim Pride will reimburse people who earn NOK 400,000 or less a year. The hourly wage starts at NOK 195 and will increase by NOK 10 according to the less you earn through ten salary steps. Salary step 10 is NOK 295 per hour. We also take into account that people who earn more than 400 000 can also be in a difficult situation. If this applies to you, you can of course choose to be paid. This can apply to single parents, people with health challenges or people who are unjustly indebted. We therefore want to take such factors into account in our payment system. It is up to each individual contributor to provide information on salary steps.
We are not going to examine the salary or life situation of any one in any way. Our system will be based on trust, solidarity and openness. It will therefore be up to each individual to assess whether they should be paid or not. If you say no to being paid, a contribution of NOK 200 will be donated to Helsesenter for papirløse (Health center for undocumented migrants) on the basis of your work. In this way, we make it clear that people with privileges can redistribute their resources to people within the margins. We have chosen this organization because we want to remind people that no human being is illegal and that the fight for the rights of undocumented migrants is also part of the queer struggle.
Remuneration is given according to the hourly wage rate for the hour(s) you have worked at a workshop or event. For payment for preparation, we have set a cap of 3 hours. We understand that this solution can affect people differently as workshops and events may require different levels of preparation and time spent. As such, we are still open to making individual assessments. Let us know about this in the contact with Reclaim Pride. In practice, it is desired that no great difference will be made for the type of work you do during the festival. This means that fees may be much lower than what is common in other contexts. It
is therefore up to each individual contributor to assess whether they want to do something during the festival with a lower fee rate.
We recognize that the system is not perfect. We had to create a system that could be published before the start of the festival so that workers and participants know which framework applies. We want to continue the discussion about wage and remuneration for queer workers during festivals after Reclaim Pride. These topics should be discussed to a much greater extent. We believe this is important in order to include more queers during pride and other cultural events. It is important not to take volunteering for granted and to assume that everyone has the opportunity to contribute on a voluntary basis. Furthermore, we believe that it is more important to scale down a festival in order to facilitate the payment of workers, than to spend money on other things, and as such be required to rely on large voluntary efforts. Inclusion in the queer community requires that we are willing to pay those who cannot afford to work for free or take time off work to attend events.
Attached below is the payroll table for Reclaim Pride Oslo festival 2022.
Everyone who works at the festival will have a fixed working time and wage level before they accept to work at the festival.
For those who earn more than NOK 400,000 or choose to volunteer:
A donation of NOK 200 is given to the Helsesenter for papirløse (Health center for undocumented migrants) on behalf of your work through Reclaim Pride’s solidarity fund.
We cannot donate funds we have received through Fritt Ord, Kulturrådet or Bufdir to support the festival. Therefore, we will extract a fixed rate from our solidarity fund so that we can guarantee that we can cover the donation to our chosen charity. If you are unsure of your income for 2022, you can make an estimate.

Note from Steatornis (collaborating partner)

Co-organizer Steatornis will pay artists a fee of NOK 4,850 for the event “Have you met me?”. The purpose is to highlight the expertise of a specific group of underrepresented and underpaid artists: disabled queer. Steatornis cooperates with people of all ages, disabilities, ethnicities,class backgrounds, gender expressions and sexual orientations to form a community everyone can participate in. There is a great need to create a more inclusive art and cultural scene for and by disabled queers.

INNTEKT FØR SKATT
INCOME BEFORE TAX
LØNNSTRINN
PAY LEVEL
TIMESATS
HOUR RATE
400.0001195,-
350.0002205,-
300.0003215,-
250.0004225,-
225.0005235,-
200.0006245,-
180.0007255,-
150.0008275,-
100.0009285,-
I really need the extra money10295,-